giá xe có thể biến hóa so với giá bán tại siêu thị Xe thiết yếu hãng Honda vn sản xuất bảo hành lên mang lại 3 năm hoặc 30.000 Km Thu xe cộ cũ – Đổi xe pháo mới


114.000.000₫","sku":"","variation_description":"","variation_id":9927,"variation_is_active":true,"variation_is_visible":true,"weight":"","weight_html":"N/A"},"attributes":"attribute_pa_sh150i":"ban-cao-cap-abs-do","availability_html":"","backorders_allowed":false,"dimensions":"length":"","width":"","height":"","dimensions_html":"N/A","display_price":114000000,"display_regular_price":114000000,"image":"title":"u0110u1ecf - cao cu1ea5p ABS","caption":"","url":"https://hondadoanhthu.com.vn/wp-content/uploads/2022/01/Do-cao-cap-ABS.png","alt":"","src":"https://hondadoanhthu.com.vn/wp-content/uploads/2022/01/Do-cao-cap-ABS.png","srcset":false,"sizes":"(max-width: 600px) 100vw, 600px","full_src":"https://hondadoanhthu.com.vn/wp-content/uploads/2022/01/Do-cao-cap-ABS.png","full_src_w":750,"full_src_h":750,"gallery_thumbnail_src":"https://hondadoanhthu.com.vn/wp-content/uploads/2022/01/Do-cao-cap-ABS.png","gallery_thumbnail_src_w":100,"gallery_thumbnail_src_h":100,"thumb_src":"https://hondadoanhthu.com.vn/wp-content/uploads/2022/01/Do-cao-cap-ABS.png","thumb_src_w":750,"thumb_src_h":750,"src_w":600,"src_h":600,"image_id":9373,"is_downloadable":false,"is_in_stock":true,"is_purchasable":true,"is_sold_individually":"no","is_virtual":false,"max_qty":"","min_qty":1,"price_html":"114.000.000₫","sku":"","variation_description":"","variation_id":9928,"variation_is_active":true,"variation_is_visible":true,"weight":"","weight_html":"N/A","attributes":"attribute_pa_sh150i":"cao-cap-abs-trang","availability_html":"","backorders_allowed":false,"dimensions":"length":"","width":"","height":"","dimensions_html":"N/A","display_price":114000000,"display_regular_price":114000000,"image":"title":"Tru1eafng - cao cu1ea5p ABS","caption":"","url":"https://hondadoanhthu.com.vn/wp-content/uploads/2022/01/Trang-cao-cap-ABS.png","alt":"","src":"https://hondadoanhthu.com.vn/wp-content/uploads/2022/01/Trang-cao-cap-ABS.png","srcset":false,"sizes":"(max-width: 600px) 100vw, 600px","full_src":"https://hondadoanhthu.com.vn/wp-content/uploads/2022/01/Trang-cao-cap-ABS.png","full_src_w":750,"full_src_h":750,"gallery_thumbnail_src":"https://hondadoanhthu.com.vn/wp-content/uploads/2022/01/Trang-cao-cap-ABS.png","gallery_thumbnail_src_w":100,"gallery_thumbnail_src_h":100,"thumb_src":"https://hondadoanhthu.com.vn/wp-content/uploads/2022/01/Trang-cao-cap-ABS.png","thumb_src_w":750,"thumb_src_h":750,"src_w":600,"src_h":600,"image_id":9377,"is_downloadable":false,"is_in_stock":true,"is_purchasable":true,"is_sold_individually":"no","is_virtual":false,"max_qty":"","min_qty":1,"price_html":"114.000.000₫","sku":"","variation_description":"","variation_id":9929,"variation_is_active":true,"variation_is_visible":true,"weight":"","weight_html":"N/A","attributes":"attribute_pa_sh150i":"ban-tieu-chuan-cbs-den","availability_html":"","backorders_allowed":false,"dimensions":"length":"","width":"","height":"","dimensions_html":"N/A","display_price":95000000,"display_regular_price":95000000,"image":"title":"u0110en - Tiu00eau chuu1ea9n CBS","caption":"","url":"https://hondadoanhthu.com.vn/wp-content/uploads/2022/01/Den-Tieu-chuan-CBS.png","alt":"","src":"https://hondadoanhthu.com.vn/wp-content/uploads/2022/01/Den-Tieu-chuan-CBS.png","srcset":false,"sizes":"(max-width: 600px) 100vw, 600px","full_src":"https://hondadoanhthu.com.vn/wp-content/uploads/2022/01/Den-Tieu-chuan-CBS.png","full_src_w":750,"full_src_h":750,"gallery_thumbnail_src":"https://hondadoanhthu.com.vn/wp-content/uploads/2022/01/Den-Tieu-chuan-CBS.png","gallery_thumbnail_src_w":100,"gallery_thumbnail_src_h":100,"thumb_src":"https://hondadoanhthu.com.vn/wp-content/uploads/2022/01/Den-Tieu-chuan-CBS.png","thumb_src_w":750,"thumb_src_h":750,"src_w":600,"src_h":600,"image_id":9371,"is_downloadable":false,"is_in_stock":true,"is_purchasable":true,"is_sold_individually":"no","is_virtual":false,"max_qty":"","min_qty":1,"price_html":"95.000.000₫","sku":"","variation_description":"","variation_id":9930,"variation_is_active":true,"variation_is_visible":true,"weight":"","weight_html":"N/A","attributes":"attribute_pa_sh150i":"ban-tieu-chuan-cbs-do","availability_html":"","backorders_allowed":false,"dimensions":"length":"","width":"","height":"","dimensions_html":"N/A","display_price":95000000,"display_regular_price":95000000,"image":"title":"u0110u1ecf - cao cu1ea5p ABS","caption":"","url":"https://hondadoanhthu.com.vn/wp-content/uploads/2022/01/Do-cao-cap-ABS.png","alt":"","src":"https://hondadoanhthu.com.vn/wp-content/uploads/2022/01/Do-cao-cap-ABS.png","srcset":false,"sizes":"(max-width: 600px) 100vw, 600px","full_src":"https://hondadoanhthu.com.vn/wp-content/uploads/2022/01/Do-cao-cap-ABS.png","full_src_w":750,"full_src_h":750,"gallery_thumbnail_src":"https://hondadoanhthu.com.vn/wp-content/uploads/2022/01/Do-cao-cap-ABS.png","gallery_thumbnail_src_w":100,"gallery_thumbnail_src_h":100,"thumb_src":"https://hondadoanhthu.com.vn/wp-content/uploads/2022/01/Do-cao-cap-ABS.png","thumb_src_w":750,"thumb_src_h":750,"src_w":600,"src_h":600,"image_id":9373,"is_downloadable":false,"is_in_stock":true,"is_purchasable":true,"is_sold_individually":"no","is_virtual":false,"max_qty":"","min_qty":1,"price_html":"95.000.000₫","sku":"","variation_description":"","variation_id":9931,"variation_is_active":true,"variation_is_visible":true,"weight":"","weight_html":"N/A","attributes":"attribute_pa_sh150i":"ban-tieu-chuan-cbs-trang","availability_html":"","backorders_allowed":false,"dimensions":"length":"","width":"","height":"","dimensions_html":"N/A","display_price":95000000,"display_regular_price":95000000,"image":"title":"Tru1eafng - Tiu00eau chuu1ea9n CBS","caption":"","url":"https://hondadoanhthu.com.vn/wp-content/uploads/2022/01/Trang-Tieu-chuan-CBS.png","alt":"","src":"https://hondadoanhthu.com.vn/wp-content/uploads/2022/01/Trang-Tieu-chuan-CBS.png","srcset":false,"sizes":"(max-width: 600px) 100vw, 600px","full_src":"https://hondadoanhthu.com.vn/wp-content/uploads/2022/01/Trang-Tieu-chuan-CBS.png","full_src_w":750,"full_src_h":750,"gallery_thumbnail_src":"https://hondadoanhthu.com.vn/wp-content/uploads/2022/01/Trang-Tieu-chuan-CBS.png","gallery_thumbnail_src_w":100,"gallery_thumbnail_src_h":100,"thumb_src":"https://hondadoanhthu.com.vn/wp-content/uploads/2022/01/Trang-Tieu-chuan-CBS.png","thumb_src_w":750,"thumb_src_h":750,"src_w":600,"src_h":600,"image_id":9379,"is_downloadable":false,"is_in_stock":true,"is_purchasable":true,"is_sold_individually":"no","is_virtual":false,"max_qty":"","min_qty":1,"price_html":"95.000.000₫","sku":"","variation_description":"","variation_id":9932,"variation_is_active":true,"variation_is_visible":true,"weight":"","weight_html":"N/A","attributes":"attribute_pa_sh150i":"ban-dac-biet-abs-den-bac","availability_html":"","backorders_allowed":false,"dimensions":"length":"","width":"","height":"","dimensions_html":"N/A","display_price":120000000,"display_regular_price":120000000,"image":"title":"u0110en bu1ea1c- u0110u1eb7c biu1ec7t ABS","caption":"","url":"https://hondadoanhthu.com.vn/wp-content/uploads/2022/01/Den-bac-Dac-biet-ABS.png","alt":"","src":"https://hondadoanhthu.com.vn/wp-content/uploads/2022/01/Den-bac-Dac-biet-ABS.png","srcset":false,"sizes":"(max-width: 600px) 100vw, 600px","full_src":"https://hondadoanhthu.com.vn/wp-content/uploads/2022/01/Den-bac-Dac-biet-ABS.png","full_src_w":750,"full_src_h":750,"gallery_thumbnail_src":"https://hondadoanhthu.com.vn/wp-content/uploads/2022/01/Den-bac-Dac-biet-ABS.png","gallery_thumbnail_src_w":100,"gallery_thumbnail_src_h":100,"thumb_src":"https://hondadoanhthu.com.vn/wp-content/uploads/2022/01/Den-bac-Dac-biet-ABS.png","thumb_src_w":750,"thumb_src_h":750,"src_w":600,"src_h":600,"image_id":9391,"is_downloadable":false,"is_in_stock":true,"is_purchasable":true,"is_sold_individually":"no","is_virtual":false,"max_qty":"","min_qty":1,"price_html":"120.000.000₫","sku":"","variation_description":"","variation_id":9933,"variation_is_active":true,"variation_is_visible":true,"weight":"","weight_html":"N/A","attributes":"attribute_pa_sh150i":"ban-the-thao-abs-xam-den","availability_html":"","backorders_allowed":false,"dimensions":"length":"","width":"","height":"","dimensions_html":"N/A","display_price":125000000,"display_regular_price":125000000,"image":"title":"Xu00e1m u0111en thu1ec3 thao ABS","caption":"","url":"https://hondadoanhthu.com.vn/wp-content/uploads/2022/01/Xam-den-the-thao-ABS.png","alt":"","src":"https://hondadoanhthu.com.vn/wp-content/uploads/2022/01/Xam-den-the-thao-ABS.png","srcset":false,"sizes":"(max-width: 600px) 100vw, 600px","full_src":"https://hondadoanhthu.com.vn/wp-content/uploads/2022/01/Xam-den-the-thao-ABS.png","full_src_w":750,"full_src_h":750,"gallery_thumbnail_src":"https://hondadoanhthu.com.vn/wp-content/uploads/2022/01/Xam-den-the-thao-ABS.png","gallery_thumbnail_src_w":100,"gallery_thumbnail_src_h":100,"thumb_src":"https://hondadoanhthu.com.vn/wp-content/uploads/2022/01/Xam-den-the-thao-ABS.png","thumb_src_w":750,"thumb_src_h":750,"src_w":600,"src_h":600,"image_id":9397,"is_downloadable":false,"is_in_stock":true,"is_purchasable":true,"is_sold_individually":"no","is_virtual":false,"max_qty":"","min_qty":1,"price_html":"125.000.000₫","sku":"","variation_description":"","variation_id":9934,"variation_is_active":true,"variation_is_visible":true,"weight":"","weight_html":"N/A">">

window.googletag = window.googletag || cmd: <>; googletag.cmd.push(function() googletag.define
Slot("/22557728108/VN_Motor_Model_Middle_leaderboard_pc", < 728, 90>, "div-gpt-ad-1671000028010-0").add
Service(googletag.pubads()); googletag.pubads().enable
Single
Request(); googletag.pubads().collapse
Empty
Divs(); googletag.enable
Services(); );
*

Hình hình ảnh Sh150i khiến sốt thị trường ngày đó

Honda trang bị đến Sh150i hệ thống phun xăng năng lượng điện tử thỏa mãn nhu cầu tiêu chuẩn chỉnh khí thải Euro. Thi công và bộ động cơ được không thay đổi củathế hệ trước, mở rộng phần yếm xe với đường nét mềm mịn và mượt mà hơn. Vì chưng được nhập khẩu trực tiếp từ quốc tế nên giá cả lên đến hơn cả trăm triệu đồng. Thời gian này, Sh150i vươn lên là mẫu xe phong cách và đắt đỏ nhất lúc bấy giờ.

Bạn đang xem: Xe sh 150i việt nam

Honda SH150i đời 2009

Đây là năm trước tiên Sh150i được phân phối chấp nhận tại Việt Nam.Hondađã chuyển đổi toàn bộ kiến thiết từ dàn áo, yếm xe và tích đúng theo kính chắn gió. Xe cộ vẫn sử dụng khối động cơ ở đời trước.


*

Thiết kế của Sh150i 2009 lột xác hoàn toàn mới

Giá khuyến nghị của Sh150i làm việc lần xuất hiện thêm này là 100 đến 122 triệu đồng. 1 thời kỳ đỉnh cao cả về thiết kế, giá bán rất mắc đỏ cơ mà Sh150i vẫn nhận thấy sự đón nhận tích cực từ fan dùng.

Honda Sh150i đời 2012

Bước sang trọng 2012, năm nâng tầm của Sh150i. Honda thải trừ hoàn toàn kính chắn gió tại vị trí mặt nạ xe. Với trang bị thêm tính năng tạm ngưng động cơ lâm thời thời. Ổ khóa cũng rất được nâng cấp lên khóa từ và có tính năng tìm kiếm xe trong bến bãi đậu. Cùng xe được đồ vật phanh bình an ABS.


*

Chiếc Sh150i chiều lòng quý khách hàng nhất

Sh150i được trang bị động cơ e
SP cho năng suất 14.4 mã lực. Mô-men xoắn cực lớn 13.2 Nm. Giá khuyến cáo cũng giảm xuống còn 80 triệu đồng.

Honda Sh150i đời 2015

Điểm nổi bật nhất ở Sh150i đời năm ngoái là được lắp thêm thêm khóa Smartkey thông minh. Cũng là cái xe thứ nhất ở vn được trang bị hệ thống này. Vật dụng này góp xe an ninh hơn tương đối nhiều so cùng với khóa cơ trước đó.Các chi tiết khác hoàn toàn giống với Sh150i 2021, Honda chỉ bổ sung cập nhật thêm nhì màu mới nhiều mẫu mã lựa chọn cho những người dùng.


*

Phiên bản Sh150i 2015 không thay đổi gì nhiều về thiết kế

Giá đề xuất cùng tăng thêm 1.000.000 đồng lên 81 triệu đồng. Tuy nhiên, thực tế khách hàng sẽ phải ném ra không bên dưới 100 triệu đồng để có được Sh150i.

Năm 2017, Honda sản phẩm phanh ABS mang lại Sh150i có giá khuyến cáo 90 triệu đồng.

Honda Sh150i đời 2020

Ở phiên bản này, Sh150i vẫn được giữ lại những đường nét xây dựng tổng thể. Bên cạnh đó cũng có một số trong những nâng cấp trông rất nổi bật như: đèn trộn được dời xuống vùng dưới, nắp bình xăng trước tiện dụng, hệ thống đèn định buổi ngày mới.


*

Vẫn bảo quản những xây cất tiêu chuẩn chỉnh nhưng được nâng cấp không hề ít về technology và động cơ

Điểm sáng sủa giá tốt nhất ở phiên bản lần này là hệ thống kiểm soát điều hành lực kéo HSTC. Công suất động cơ cũng rất được nâng cung cấp và mang đến lực kéo giỏi hơn (16.2 mã lực). Bỏ lỡ về rượu cồn cơ, nhiều bằng hữu đánh giá hình dáng Sh150i 2020 được thiết kế xấu, xấu hơn không ít so cùng với đời cũ.

Giá khuyến nghị của Sh150i ABS là 96 triệu đ và 82 triệu đồng cho phiên bạn dạng CBS.

Được xác định là mẫu mã xe lịch sự - giàu - ngầu, cơ mà Sh150i 2020 đã làm cho phật lòng khách hàng. Vậy làm việc phiên phiên bản mới nhất, Sh150i 2022 liệu gồm gì mới? Cùng mày mò thôi.

Một số điểm nhấn và giá thành của Sh150i 2022

Rút kinh nghiệm và lắng nghe chủ ý từ người tiêu dùng ở phiên bản Sh150i 2020. Phiên bạn dạng Sh150i 2022 được Honda trau chuốt tinh tế từ ngoại hình đến trang bị.

Trình làng không bao lâu nhưng Sh150i thế hệ mới đã thú vị sự chăm chú của khách hàng. Với làm nên thể thao hiện nay đại, color hút hồn, Sh150i 2022 thiệt sự đã chinh phục người dùng.


*

Ngoại tư thế thao, sang trọng của Sh150i 2022

Cùng nhìn qua một số điểm nổi bật của Sh150i thế hệ mới.

Bổ sung phiên bản màu mới sang trọng Châu Âu

Động cơ e
SP+ được tích vừa lòng nhiều công nghệ hiện đại: liên kết bluetooth với vận dụng My Honda+, hệ thống kiểm soát và điều hành lực kéo HSTC…

Khẳng định phong cách dẫn đầu với hàng loạt trang bị ứng dụng được nâng cấp.

Sh150i có thêm màu bắt đầu là đen bạc (đặc biệt) và xám black (thể thao). Giá bán đề xuất cụ thể cho từng phiên phiên bản như sau:

Sh150i bản tiêu chuẩn chỉnh CBS có 3 màu tất cả trắng, đen, đỏ: 88.790.000 đồng.

Sh150i bạn dạng thể thao ABS xám đen: 98.490.000 đồng.

Sh1509 thời thượng ABS gồm 3 màu bao gồm trắng, black và đỏ: 96.790.000 đồng.

Sh150i bản đặc biệt ABS màu xám đen: 97.990.000 đồng.


Tiêu thụ nhiên liệu Honda Sh150i


Mức tiêu tốn nhiên liệu tiêu chuẩn của Honda Sh150i Standard là 2.24 L/100km.


Loại năng lượng
Hộp số
NSX công bố
Xăng(153cc)CVT2.24 L/100km

*

So sánh Honda Sh150i


*

Câu hỏi thường gặp về Honda Sh150i


giá chỉ xe vật dụng Honda Sh150i 2022 là bao nhiêu?
*


Giá lăn bánh của Honda Sh150i 2022 mới nhất tại vn là 66,50 Triệu - 66,50 Triệu, để biết tổng giá cập bờ cụ thể, vui miệng tham khảo chương trình tặng ngay của Honda Sh150i.


Honda Sh150i bao gồm mẫu xe nào?
*


Honda Sh150i đã reviews các chủng loại xe này tại thị phần Việt Nam: Honda Sh150i Standard.


Đối thủ của Honda Sh150i là gì?
*


Đối thủ của xe thứ Honda Sh150i là ....

Xem thêm: Tổng Hợp Những Pha Lùi Xe Đầu Kéo Cực Chất, Xe Đầu Kéo Ud Nissan Quester


window.googletag = window.googletag || cmd: <>; googletag.cmd.push(function() googletag.define
Slot("/22557728108/VN_Motor_Model_Mrec1_pc", < 300, 250>, "div-gpt-ad-1671000731376-0").add
Service(googletag.pubads()); googletag.pubads().enable
Single
Request(); googletag.pubads().collapse
Empty
Divs(); googletag.enable
Services(); );
googletag.cmd.push(function() googletag.display("div-gpt-ad-1671000731376-0"); );

Đối Thủ Của Honda Sh150i


Piaggio Medley 150 I-Get
71,746 Triệu
Piaggio Medley S 150 I-Get
73,333 Triệu
Honda PCX e
HEV
69,286 Triệu
Peugeot Django 150
77,619 - 80,794 Triệu
đối chiếu xe thiết bị
Chọn ô tô
Nhãn hiệu
so sánh xe đồ vật
VS

Hãng Xe sản phẩm Hơi liên quan ở Việt Nam


Xe Máy thịnh hành Việt Nam


Xe Tay Ga phổ biến Việt Nam


Xe trang bị Thể Thao phổ cập ở Việt Nam


Xe đồ vật Cruiser phổ biến Việt Nam


Mô Hình của các Hãng Xe máy Khác Nhau


*

bacquangnamvtc.edu.vn là website ô đánh tổng hợp cung cấp thông tin tức, đánh giá về ô tô với những công cụ giúp cho bạn so sánh các mẫu xe khác nhau. Toàn bộ những gì bạn phải để kiếm tìm chiếc xe hơi tiếp theo tương xứng với mình sẽ sở hữu được ở đây.


*
Wapcar.my
*
bacquangnamvtc.edu.vn.co.id
*
bacquangnamvtc.edu.vn.co.th
*
bacquangnamvtc.edu.vn.ph
Xe thịnh hành
Vinfast Fadil
Hyundai Accent
Toyota Vios
Ford Ranger
Toyota Corolla Cross
kia Seltos
xe pháo máy phổ cập
Honda Beat
Honda CB150R
Honda Monkey
Honda Rebel
Honda Scoopy
Honda Sonic 150R
luật pháp
sở hữu Xe trả dần
bảo đảm Xe
giá bán Xăng Dầu

Theo dõi cửa hàng chúng tôi

Thoả thuận tín đồ dùng
Chính sách bảo mật
Về bọn chúng tôi
Sơ đồ dùng trang web
Báo cáo lỗ hổng